Vedtekter

Vedtatt på stiftelsesmøte 01.11.2016

Vedtekter og driftsregler for Oksebrygg er underlagt og supplerer vedtektene og husordensreglene for Borettslaget Torshov kvartal VIII.

1. Formål
Oksebrygg er en felles bryggeriforening åpen for alle beboere i Frankrikegården.
Oksebryggs hovedfunksjon er å gi borettslagets andelseiere mulighet for brygging av øl og sider, spre interesse og kunnskap om ølbrygging og være en sosial arena som bidrar til økt trivsel i borettslaget.

2. Fordeling av ansvar mellom Oksebrygg og borettslaget
Oksebrygg låner lokale til brygging av borettslaget etter gjeldende avtale og de
rammebetingelser som settes av borettslagets styre. Borettslaget skal ikke ha
kostnader til drift av Oksebrygg, ut over kostnader til strøm og normalt vedlikehold av lokalet. Oksebrygg dekker utgifter til kjeler og annet utstyr som benyttes til driften av bryggeriet. Oksebrygg er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på lokalet som lånes.

3. Medlemmer
Andelseiere i borettslaget Torshov kvartal VIII over 18 år kan bli medlem i Oksebrygg. Medlemmene må sette seg inn i, og akseptere Oksebryggs vedtekter og driftsregler.

4. Drift av bryggeriet

A) Målsetting
Oksebrygg skal være et inkluderende fellesskap som bidrar til sosial omgang og trivsel.
Bryggeriet skal brukes regelmessig av medlemmene.

Det skal arrangeres regelmessige fellesbrygg. Formålet med dette er å sørge for at medlemmer, eventuelt nye og nysgjerrige lærer om brygging og blir i stand til å brygge selv.

I tråd med Oksebrygg sine målsetninger bør medlemmer som bruker bryggeriet privat åpne for at også andre medlemmer kan observere/delta. Dette for å inkludere, skape sosial hygge, og spre kunnskap.

B) Bruk av bryggeriet
Bryggeriet er tilgjengelig for medlemmer som har betalt innmeldingsavgift og
årskontingent. Medlemmene er gjensidig ansvarlig for bryggeriet. Medlemmene kan invitere gjester til å delta i brygging.

Bryggeriet skal brukes i tråd med de til enhver tid gjeldene driftsregler. Ansvaret for at bryggeriet er brukt i henhold til driftsreglene følger det medlemmet som sist brukte bryggeriet. Eventuelle skader som ikke følger av normal slitasje, manglende vask e.l. vil bli belastet dette medlemmet. Eventuelle skader og mangler skal rapporteres til styret.

C) Reservasjon
Tilgang til bryggeriet fås gjennom nettbasert kalenderreservasjon. Fellesbrygg har prioritet før brygging til privat bruk. Bruk av bryggeriet er underlagt husordensreglene. Dette innebærer at det skal være stille fra kl 23.00.

D) Vilkår for å bruke bryggeriet
Medlemmet må ha deltatt på fellesbrygg, eller på annen måte fått opplæring av mer erfarne i bruk av bryggeriets utstyr, før det tillates privat bruk av bryggeriet.

Bryggeriets veiledning om bruk av utstyr, vask, signeringsskjema o.l. skal følges.

Reservasjon av bryggetid skal skje gjennom kalenderreservasjonssystemet. Booking av bryggesesjon skal omfatte vask og klargjøring.

Bryggeriet skal klargjøres i tråd med veiledningen etter hver bryggesesjon

E) Sanksjoner ved brudd på reglene
Medlemmene kan holdes økonomisk ansvarlig av styret for manglende vask, ødeleggelser o.l.

Styret i Oksebrygg har sanksjonsmuligheter ved brudd på driftsreglene, og kan i ytterste konsekvens utestenge medlemmer, uten at dette fører til refusjon av innmeldingsavgift og årskontingent. Styret må først gi medlemmet en advarsel.

5. Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til styret.

6. Økonomi
Etablering, drift, og vedlikeholdskostnader dekkes gjennom innmeldingsavgift og
årskontingent. Årsmøtet kan endre innmeldingsavgift med alminnelig flertall. Årskontingent fastsettes på årsmøtet hvert år. Oksebryggs økonomi er fullstendig atskilt fra borettslagets.

Innmeldingsavgiften er ved Oksebryggs stiftelse satt til kr. 1000. Innmeldingsavgiften refunderes ikke ved utmelding av foreningen eller ved flytting fra borettslaget.

7. Årsmøte
Årsmøtet er Oksebryggs høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av september måned. Styret innkaller medlemmene til årsmøte med en måneds varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Et vedtak for er gyldig når det er truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

8. Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:

Behandle Oksebryggs årsmelding og regnskap
Behandle innkomne forslag
Fastsette kontingenten
Vedta budsjett for neste år
Velge styre

9. Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter

10. Styret
Oksebrygg administreres av et styre bestående av to til fire personer valgt av
medlemmene. Ett av styremedlemmene skal ha ansvar for kontakt med borettslagets styre.

Hovedoppgaven til styret i Oksebrygg er å bidra til at bryggeriet brukes i tråd med
målsetningen. Styret skal videre ta ansvar for:

• At bryggeriet brukes i henhold til driftsregler og øvrige retningslinjer
• Besørge system for bruk og reservasjon
• Sørge for nødvendige innkjøp til felles bruk
• Se til vedlikehold
• Innkalle til medlemsmøte når nødvendig
• Endre eventuelle rutiner ved behov

11. Endring av vedtekter
Endring av vedtektene kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

12. Oppløsning
Oppløsning av Oksebrygg og vedtas med minst 2/3 flertall,

Ved en oppløsning av Oksebrygg skal eiendeler forsøkes solgt, og sammen
med eventuell gjenstående kapital fordeles likt på medlemmene.